เกี่ยวกับเรา | About Us

Tonkla Corporation Plus

เรื่องราวของเรา

บริษัท ต้นกล้าคอร์ปเปอร์เรชั่นพลัส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม ปี 2561 เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟ ทำการตลาดและรองรับลูกค้าของบริษัทที่สนใจในการทำแบรนด์ของตัวเอง เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย และเข้ามาทดลองสินค้าของบริษัทที่หน้าร้านหรือโชว์รูมของบริษัทในชื่อของ Purefekt Due café เพื่อให้ประสบการณ์การทดลองสินค้าของบริษัทในรูปแบบของเครื่องดื่มพร้อมเสริฟตามนโยบายการผลิต Touch to nature

วิสัยทัศน์

เราจะผลิตสินค้าจากธรรมชาติให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมีคุณภาพและราคาเป็นธรรมเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยสนับสนุนวัตถุดิบส่วนผสมที่มีการเพาะปลูกภายในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

พันธกิจ

เราให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตต้นน้ำ โดยสนับสนุนให้ลูกสวนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ และเราให้ผลตอบแทนผลิตผลในราคาที่เป็นธรรม

เป้าหมายของบริษัท

เราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้ากาแฟอย่างเต็มรูปแบบและเข้าแข่งขันในตลาดกาแฟระดับโลกในฐานะผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยเพื่อให้ได้การยอมรับในระดับสากล

Our Purpose

Tonkla Corporation Plus pays attention to every detail from the raw materials to the finish product quality and customer satisfaction. Moreover, we invent new product innovations by using select raw materials from specifically selected farms and farmers that meet our stringent quality standards. We utilize modern equipment to ensure standardized production processes and product safety. Our goal is to introduce upgraded Thai agricultural products to the world market.

Our Speciality

Tonkla Corporation Plus represents all sectors of the agriculture industry, with interests from the farm, harvesting raw materials, processing, producing, and selling completed products. We produce food and beverage products that conform to the Thai FDA, GMP and Halal standards.

We routinely collaborate with university researchers during the production of our products. We specialize in being the one-stop service for customers who are interested in building their own brands and products.